รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างรวมเงินเพิ่มพิเศษชดเชยเงินประกันสังคม ครูขั้นวิกฤต ครั้งที่ 1 (ต.ค. - ธ.ค. 64)  งบประมาณ 1,627,500.00 บาท เบิกจ่าย 1,612,257.87 บาท คงเหลือ 15,242.13 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 525,000.00 29  ต.ค. 2564
2 เงินประกันสังคม 13,125.00 29  ต.ค. 2564
3 ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 525,000.00 16  พ.ย. 2564
4 เงินประกันสังคม 13,125.00 16  พ.ย. 2564
5 ค่าจ้างครูขาดแคลนขั้นวิกฤต 525,000.00 15  ธ.ค. 2564
6 เงินประกันสังคม 26,250.00 15  ธ.ค. 2564
7 เรียกคืนค่าจ้างครูขาดแคลนฯ ลาออก 3ราย -14,516.13 30  ธ.ค. 2564
8 เรียกคืนเงินประกันสังคมครูขาดแคลนฯ ลาออก 3 ราย -726.00 30  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved