รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าเช่าบ้าน ครั้งที่ 1 (ต.ค. 64 - ม.ค. 65)  งบประมาณ 710,000.00 บาท เบิกจ่าย 376,170.97 บาท คงเหลือ 333,829.03 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เบิกค่าเช่าบ้านประจำเดือนตุลาคม 2564 130,500.00 19  พ.ย. 2564
2 เบิกค่าเช่าบ้านประจำเดือนพฤศจิกายน 2564 113,400.00 23  พ.ย. 2564
3 ค่าเช่าบ้านประจำเดือนธันวาคม 2564 132,270.97 23  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved