รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินสมทบกองทุนประกันสังคม พนักงานราชการ ครั้งที่ 1 (ต.ค.64 - ก.พ.65)  งบประมาณ 173,400.00 บาท เบิกจ่าย 86,280.00 บาท คงเหลือ 87,120.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินประกันสังคม 21,608.00 20  ต.ค. 2564
2 เงินประกันสังคม 21,608.00 16  พ.ย. 2564
3 เงินประกันสังคม 43,217.00 15  ธ.ค. 2564
4 เรียกคืนเงินประกันสังคมพนักงานราชการลาออก 4 ราย -153.00 30  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved