รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ จำนวน 58 อัตรา ครั้งที่ 1 (ต.ค.64- กพ.65)  งบประมาณ 6,173,900.00 บาท เบิกจ่าย 3,693,898.59 บาท คงเหลือ 2,480,001.41 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินพนักงานราชการ 1,240,335.00 20  ต.ค. 2564
2 เงินพนักงานราชการ 1,240,335.00 16  พ.ย. 2564
3 เงินพนักงานราชการ 1,240,335.00 15  ธ.ค. 2564
4 เรียกคืนเงินพนักงานราชการลาออก 4 ราย -27,106.41 30  ธ.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved