รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ด้านการศึกษาของประชาชน งบ 2,000 บาท  งบประมาณ 47,286,000.00 บาท เบิกจ่าย 47,286,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าใช้จ่ายในการบรรเทาภาระค่าใช้จ่ายด้านการศึกษาของประชาชน 47,286,000.00 1  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved