รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ลูกเสือต้านภัยยาเสพติด   งบประมาณ 110,000.00 บาท เบิกจ่าย 4,200.00 บาท คงเหลือ 105,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม-บ้านต้นรุง 44,000.00 5  ก.ค. 2564
2 เบิกเกินส่งคืน-เนื่องจากไม่จัดกิจกรรมฯ -44,000.00 6  ส.ค. 2564
3 เบิกเงินค่าใช้จ่ายการประชุมฯเตรียมจัดงานฯ 4,200.00 17  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved