รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2564 (ก.ค. - ก.ย. 64)  งบประมาณ 353,790.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 353,790.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved