รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน เดือน ส.ค. - ก.ย. 64  งบประมาณ 170,000.00 บาท เบิกจ่าย 51,000.00 บาท คงเหลือ 119,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน 51,000.00 6  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved