รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ดำเนินโครงการขับเคลื่อนการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณและการออกแบบเทคโนโลยี  งบประมาณ 10,000.00 บาท เบิกจ่าย 10,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม-โครงการจัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ-นายสุภาพ บริบูรณ์ 7,200.00 16  มิ.ย. 2564
2 สุโครงการประชุม-จัดการเรียนรู้วิทยาการคำนวณ-นายสุภาพ บริบูรณ์ 2,800.00 12  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved