รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ดำเนินงานโครงการครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผ่นดิน  งบประมาณ 170,000.00 บาท เบิกจ่าย 162,633.00 บาท คงเหลือ 7,367.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน 34,000.00 7  ก.ค. 2564
2 ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน 43,633.00 20  ก.ค. 2564
3 ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่าของแผ่นดิน 85,000.00 13  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved