รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ดำเนินงานโครงการ ร.ร.ขนาดเล็ก (ค่าพาหนะ ภาคเรียนที่ 2/2563)  งบประมาณ 1,195,800.00 บาท เบิกจ่าย 529,800.00 บาท คงเหลือ 666,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมารถ - สันป่ายางวิทยาคาร 21,600.00 29  เม.ย. 2564
2 ค่าจ้างเหมารถ - สันป่ายางวิทยาคาร 9,600.00 29  เม.ย. 2564
3 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านแม่ยางห้า 24,600.00 29  เม.ย. 2564
4 ค่าจ้างเหมารถ - สบเปิงวิทยา 20,000.00 7  พ.ค. 2564
5 ค่าจ้างเหมารถ - ชุมชนวัดช่อแล 12,600.00 7  พ.ค. 2564
6 ค่าจ้างเหมารถ - ชุมชนวัดช่อแล 30,600.00 7  พ.ค. 2564
7 ค่าจ้างเหมารถ - ชุมชนวัดช่อแล 22,200.00 7  พ.ค. 2564
8 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านปง (อินทขิลวิทยา) 25,200.00 7  พ.ค. 2564
9 ค่าจ้างเหมารถ - วัดปางมะกล้วย 1,800.00 31  พ.ค. 2564
10 ค่าจ้างเหมารถ - ชุมชนบ้านโป่ง 16,800.00 31  พ.ค. 2564
11 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านปางฮ่าง 20,000.00 31  พ.ค. 2564
12 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านปางฮ่าง 20,000.00 31  พ.ค. 2564
13 ค่าจ้างเหมารถ - ป่าจี้วังแดงวิทยา 11,400.00 31  พ.ค. 2564
14 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านเป้าวิทยาคาร 35,400.00 31  พ.ค. 2564
15 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านเป้าวิทยาคาร 39,600.00 31  พ.ค. 2564
16 ค่าจ้างเหมารถ - วัดปางมะกล้วย 13,800.00 31  พ.ค. 2564
17 ค่าจ้างเหมารถ - ชุมชนบ้านแม่สาบ 11,200.00 31  พ.ค. 2564
18 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านแม่ตะมาน 16,800.00 31  พ.ค. 2564
19 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านแม่ตะมาน 17,400.00 31  พ.ค. 2564
20 ค่าจ้างเหมารถ - วัดโป่งแยงเฉลิมฯ 7,800.00 31  พ.ค. 2564
21 ค่าจ้างเหมารถ - วัดโป่งแยงเฉลิมฯ 9,000.00 31  พ.ค. 2564
22 ค่าจ้างเหมารถ - วัดโป่งแยงเฉลิมฯ 7,800.00 31  พ.ค. 2564
23 ค่าจ้างเหมารถ - วัดโป่งแยงเฉลิมฯ 14,400.00 31  พ.ค. 2564
24 ค่าจ้างเหมารถ - ชุมชนบ้านดง 5,600.00 24  มิ.ย. 2564
25 ค่าจ้างเหมารถ - วัดท่าข้าม 15,000.00 24  มิ.ย. 2564
26 ค่าจ้างเหมารถ - วัดท่าข้าม 7,800.00 24  มิ.ย. 2564
27 ค่าจ้างเหมารถ - สันมหาพนวิทยา 5,400.00 8  ก.ค. 2564
28 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านผึ้ง 12,600.00 8  ก.ค. 2564
29 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านผึ้ง 10,800.00 8  ก.ค. 2564
30 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านผึ้ง 13,800.00 8  ก.ค. 2564
31 ค่าจ้างเหมารถ - ร่ำเปิงวิทยา 24,000.00 8  ก.ค. 2564
32 ค่าจ้างเหมารถ - ร่ำเปิงวิทยา 25,200.00 8  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved