รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายดำเนินโครงการส่งเสริมทักฐะพื้นฐานด้านสุขภาพ พลานามัย ปีงบประมาณ 2564 (ร.ร.บ้านริมใต้)  งบประมาณ 20,000.00 บาท เบิกจ่าย 20,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมารถร่วมงานวิ่ง 31 ขา 15,000.00 14  มิ.ย. 2564
2 ค่าใช้จ่ายเดินทางร่วมงาน วิ่ง 31 ขา 5,000.00 14  มิ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved