รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ดำเนินงานโครงการพัฒนาเด็กปฐมวัย  งบประมาณ 4,800.00 บาท เบิกจ่าย 4,800.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 จัดโครงการพัฒนานักเรียนการศึกษาปฐมวัย-อุษณีย์ 4,800.00 8  เม.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved