รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.ดำเนินงานโครงการการพัฒนาคลังเครื่องมือมารฐานเพื่อยกระดับคุณภาพผุ้เรียนใน ศตวรรษที่ 21  งบประมาณ 124,465.00 บาท เบิกจ่าย 123,535.00 บาท คงเหลือ 930.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินยืม-จัดโครงการประเมิน ป.3-บุญมาลี 66,870.00 11  มี.ค. 2564
2 ฎีกา 359/64 56,665.00 19  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved