รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 3  งบประมาณ 559,350.00 บาท เบิกจ่าย 405,480.00 บาท คงเหลือ 153,870.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมารถ - วัดปางมะกล้วย 1,350.00 30  มี.ค. 2564
2 ค่าจ้างเหมารถ - วัดท่าข้าม 3,705.00 30  มี.ค. 2564
3 ค่าจ้างเหมารถ - ชุมชนบ้านแม่สาบ 8,400.00 30  มี.ค. 2564
4 ค่าจ้างเหมารถ - วัดปางมะกล้วย 10,350.00 30  มี.ค. 2564
5 ค่าจ้างเหมารถ - วัดท่าข้าม 7,125.00 30  มี.ค. 2564
6 ค่าจ้างเหมารถ - สบเปิงวิทยา 15,000.00 30  มี.ค. 2564
7 ค่าจ้างเหมารถ - ป่าจี้วังแดงวิทยา 8,550.00 30  มี.ค. 2564
8 ค่าจ้างเหมารถ - แม่ยางห้า 18,450.00 30  มี.ค. 2564
9 ค่าจ้างเหมารถ - ชุมชนวัดช่อแล 16,650.00 30  มี.ค. 2564
10 ค่าจ้างเหมารถ - ชุมชนวัดช่อแล 22,950.00 30  มี.ค. 2564
11 ค่าจ้างเหมารถ - ชุมชนวัดช่อแล 9,450.00 30  มี.ค. 2564
12 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านเป้าวิทยาคาร 29,700.00 22  เม.ย. 2564
13 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านเป้าวิทยาคาร 26,550.00 22  เม.ย. 2564
14 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านปง (อินทขิลวิทยา) 18,900.00 22  เม.ย. 2564
15 ค่าจ้างเหมารถ - ป่าแป๋วิทยา 8,100.00 22  เม.ย. 2564
16 ค่าจ้างเหมารถ - ป่าแป๋วิทยา 5,850.00 22  เม.ย. 2564
17 ค่าจ้างเหมารถ - สันป่ายางวิทยาคาร 7,200.00 30  มี.ค. 2564
18 ค่าจ้างเหมารถ - สันป่ายางวิทยาคาร 16,200.00 30  มี.ค. 2564
19 ค่าจ้างเหมารถ - วัดโป่งแยงเฉลิมฯ 5,850.00 29  เม.ย. 2564
20 ค่าจ้างเหมารถ - วัดโป่งแยงเฉลิมฯ 6,750.00 29  เม.ย. 2564
21 ค่าจ้างเหมารถ - วัดโป่งแยงเฉลิมฯ 5,850.00 29  เม.ย. 2564
22 ค่าจ้างเหมารถ - วัดโป่งแยงเฉลิมฯ 10,800.00 29  เม.ย. 2564
23 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านแม่ตะมาน 13,050.00 29  เม.ย. 2564
24 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านแม่ตะมาน 13,050.00 29  เม.ย. 2564
25 ค่าจ้างเหมารถ - ร่ำเปิงวิทยา 18,000.00 29  เม.ย. 2564
26 ค่าจ้างเหมารถ - ร่ำเปิงวิทยา 18,900.00 7  พ.ค. 2564
27 ค่าจ้างเหมารถ - สันมหาพนวิทยา 4,050.00 7  พ.ค. 2564
28 ค่าจ้างเหมารถ - ชุมชนบ้านโป่ง 12,600.00 31  พ.ค. 2564
29 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านปางฮ่าง 15,000.00 24  มิ.ย. 2564
30 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านปางฮ่าง 15,000.00 24  มิ.ย. 2564
31 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านผึ้ง 8,100.00 24  มิ.ย. 2564
32 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านผึ้ง 10,350.00 24  มิ.ย. 2564
33 ค่าจ้างเหมารถ - บ้านผึ้ง 9,450.00 24  มิ.ย. 2564
34 ค่าจ้างเหมารถ - ชุมชนบ้านดง 4,200.00 27  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved