รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการ(ก.ค. - ก.ย. 64)  งบประมาณ 3,584,500.00 บาท เบิกจ่าย 3,584,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินพนักงานราชการ 1,240,875.00 20  ก.ค. 2564
2 เงินพนักงานราชการ 1,240,875.00 18  ส.ค. 2564
3 เงินพนักงานราชการ 1,102,750.00 9  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved