รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าตอบแทนพนักงานราชการทดแทนอัตราว่างจากการเกษียณ   งบประมาณ 72,000.00 บาท เบิกจ่าย 72,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินพนักงานราชการ 18,000.00 10  มิ.ย. 2564
2 เงินพนักงานราชการ 54,000.00 9  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved