รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน  งบประมาณ 5,978,500.00 บาท เบิกจ่าย 5,978,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อุดหนุนปัจจัยพื้นฐานนักเรียนยากจน 5,978,500.00 3  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved