รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอาหารพักนอน ช่วงวันหยุด ก่อนหลัง เปิดภาคเรียน ภาคเรียนที่ 1 2564  งบประมาณ 2,828,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,828,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนเทอม1/2564 2,828,000.00 3  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved