รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าจ้างธุรการ 9000 และ นักการภารโรง เดือน กันยายน  งบประมาณ 874,350.00 บาท เบิกจ่าย 212,175.00 บาท คงเหลือ 662,175.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าจ้างเหมาภารโรง 207,000.00 9  ก.ย. 2564
2 สมทบประกันสังคม 5,175.00 9  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved