รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าอาหารนักเรียนพักนอน ช่วงวันหยุดและก่อนหลังเปิด - ปิดภาคเรียน ในภาคเรียนที่ 1/2564  งบประมาณ 2,330,400.00 บาท เบิกจ่าย 2,330,400.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าอาหารนักเรียนพักนอนในพื้นที่ยากลำบาก 2,330,400.00 20  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved