รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เรียนฟรี 15 ปี (ค่าเครื่องแบบนักเรียน) ภาคเรียนที่ 1/64 30%  งบประมาณ 2,313,920.00 บาท เบิกจ่าย 2,313,920.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเครื่องแบบนักเรียนเทอม1/2564 (30%) 2,313,920.00 17  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved