รายการเบิกจ่าย
 กลับ   คชจ.เรียนฟรี 15 ปี (ค่าหนังสือเรียน) ภาคเรียนที่ 1/64 30%  งบประมาณ 4,289,015.00 บาท เบิกจ่าย 4,289,015.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าหนังสือเรียนเทอม 1/2564 (30%) 4,289,015.00 17  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved