รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ึ้่ค่าจัดการเรียนการสอน กศ.โดยครอบครัว ภาคเรียนที่ 1/2564  งบประมาณ 270,607.00 บาท เบิกจ่าย 270,607.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าหนังสือเรียนเทอม 1/2564 32,225.00 4  ส.ค. 2564
2 ค่าอุปกรณ์การเรียน 9,075.00 4  ส.ค. 2564
3 ค่าเครื่องแบบนักเรียนเทอม1/2564 18,450.00 4  ส.ค. 2564
4 ค่ากิจกรรมพัฒนาผู้เรียน 13,180.00 4  ส.ค. 2564
5 ค่าจัดการเรียนการสอน 197,677.00 4  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved