รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินอุดหนุนเพื่อการพัฒนานวัตกรรมการศึกษา  งบประมาณ 59,770.00 บาท เบิกจ่าย 59,770.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินอุดหนุนสำหรับวิจัยพื้นที่นวัตกรรมการศึกษา 59,770.00 29  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved