รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมาร ระยะที่ 2 รุ่นที่ 5 ภาคเรียนที่ 1/2564  งบประมาณ 12,500.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 12,500.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved