รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เงินอุดหนุนทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี ภาคเรียน 1/2564  งบประมาณ 12,500.00 บาท เบิกจ่าย 12,500.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินทุนการศึกษาเฉลิมราชกุมารี 12,500.00 2  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved