รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ก่อสร้างอาคารเรียน 318 ล./55-ข เขตแผ่นดินไหว (1 หลังงบประมาณ 23,118,000) ต่อเนื่องปี 64-65  งบประมาณ 4,623,600.00 บาท เบิกจ่าย 644,977.96 บาท คงเหลือ 3,978,622.04 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อาคารเรียน 318 ล/55 ข 644,977.96 6  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved