รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ระบบคอมพิเตอร์ ร.ร.คุณภาพประจำตำบล  งบประมาณ 297,400.00 บาท เบิกจ่าย 296,500.00 บาท คงเหลือ 900.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ระบบคอมพิวเตอร์พร้อมอุปกรณ์ 296,500.00 16  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved