รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อุปกรณ์วิชางานเกษตร แบบ 2 (เลือกรายการ)  งบประมาณ 63,000.00 บาท เบิกจ่าย 63,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 อุปกรณ์วิชางานเกษตร 63,000.00 25  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved