รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ตู้เหล็กแบบ 2 บาน  งบประมาณ 22,000.00 บาท เบิกจ่าย 22,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ตู้เหล็ก 2 บาน 22,000.00 19  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved