รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับก่อนประถม   งบประมาณ 59,200.00 บาท เบิกจ่าย 59,200.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน 59,200.00 31  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved