รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์สำหรับห้องปฏิบัติการคณิตศาสตร์  งบประมาณ 400,000.00 บาท เบิกจ่าย 395,400.00 บาท คงเหลือ 4,600.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครุภัณฑ๋ห้องคณิตศาสตร์ 395,400.00 27  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved