รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ครุภัณฑ์สำหรับงานช่างบนต์(เลือกรายการ)   งบประมาณ 120,000.00 บาท เบิกจ่าย 120,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครุภัณฑ๋งานช่างยนต์ 120,000.00 18  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved