รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เครื่องซักผ้าแบบธรรมดาขนาด 15 กิโลกรัม  งบประมาณ 18,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 18,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved