รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เครื่องมัลติมีเดีย โปรเจคเตอร์ ระดับ SVGA (ร.ร.พระราชดำริ)  งบประมาณ 14,100.00 บาท เบิกจ่าย 14,100.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เครื่องมัลติมิเดีย 14,100.00 18  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved