รายการเบิกจ่าย
 กลับ   จอรับภาพชนิดมอเตอร์ไฟฟ้า (ร.รงพระราชดำริ)  งบประมาณ 15,300.00 บาท เบิกจ่าย 15,300.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 จอภาพโปรเจคเตอร์ 15,300.00 18  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved