รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โต๊ะเก้าอี้นักเรียนระดับมัธยม  งบประมาณ 36,960.00 บาท เบิกจ่าย 36,960.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 โต๊ะ - เก้าอี้นักเรียน 36,960.00 26  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved