รายการเบิกจ่าย
 กลับ   อุปกรณ์ห้องศูนย์การเรียน ร.ร.ขนาดเล็ก  งบประมาณ 108,000.00 บาท เบิกจ่าย 105,800.00 บาท คงเหลือ 2,200.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ครุภัณฑ์ศูนย์การเรียน ร.ร.ขนาดเล็ก 105,800.00 13  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved