รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เครื่องถ่ายเอกสารแบบดิจิตอล(ขาว ดำ)  งบประมาณ 50,000.00 บาท เบิกจ่าย 50,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เครื่องถ่ายเอกสาร 50,000.00 26  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved