รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เครื่องตัดหญ้าแบบเข็น  งบประมาณ 13,000.00 บาท เบิกจ่าย 13,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เครื่องตัดหญ้า 13,000.00 26  ส.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved