รายการเบิกจ่าย
 กลับ   เครื่องพิมแบบฉีดหมึกพร้อมติดตั้งถังหมึก  งบประมาณ 8,600.00 บาท เบิกจ่าย 8,600.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เครื่องพิมพ์แแบฉีดหมึก 8,600.00 6  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved