รายการเบิกจ่าย
 กลับ   โต๊ะพับเอนกประสงค์  งบประมาณ 26,000.00 บาท เบิกจ่าย 26,000.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 โต๊ะพับเอนกประสงค์ 26,000.00 6  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved