รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ตู้เย็นขนาด 9 คิวบิกฟุต  งบประมาณ 14,700.00 บาท เบิกจ่าย 14,700.00 บาท คงเหลือ 0.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ตู้เย็น 14,700.00 17  ก.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved