รายการเบิกจ่าย
 กลับ   ค่าใช้จ่ายดำเนินกิจกรรมสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาสุจริต ปีงบประมาณ 2564  งบประมาณ 150,000.00 บาท เบิกจ่าย 2,200.00 บาท คงเหลือ 147,800.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ประชุมชี้แจงความรู้และความเข้าใจ ITA 2,200.00 29  มิ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved