รายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
 กลับ   ค่าเช่าบ้านเดือน ส.ค. - ก.ย. 64  งบประมาณ 302,000.00 บาท เบิกจ่าย 0.00 บาท คงเหลือ 302,000.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved