รายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
 กลับ   ค่าประกันสังคม พนักงานราชการ (ก.ค. - ก.ย. 64)  งบประมาณ 24,400.00 บาท เบิกจ่าย 21,608.00 บาท คงเหลือ 2,792.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินประกันสังคม 21,608.00 20  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved