รายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
 กลับ   ค่าเช่าบ้านครั้งที่ 5 (พ.ค. - ก.ค. 64)  งบประมาณ 498,000.00 บาท เบิกจ่าย 430,300.00 บาท คงเหลือ 67,700.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 ค่าเช่าบ้านประจำเดือนพ.ค.-มิ.ย.64 301,300.00 7  ก.ค. 2564
2 ค่าเช่าบ้านประจำเดือนกรกฎาคม 2564 129,000.00 23  ก.ค. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved