รายการเบิกจ่ายงบดำเนินงาน
 กลับ   ค่าประกันสังคม พนักงานราชการ ตำแหน่งทดแทนเกษียณ   งบประมาณ 3,000.00 บาท เบิกจ่าย 375.00 บาท คงเหลือ 2,625.00 บาท  
ที่ รายละเอียด ผูกพัน เบิกผูกพัน เบิกจ่าย วัน/เดือน/ปี
1 เงินประกันสังคม 375.00 10  มิ.ย. 2564


ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved