รายงานผลรายละเอียดการเบิกจ่ายงบอื่นๆ ปีงบประมาณ 2564
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการขับเคลื่อนการพัฒนาการศึกษาที่ยั่งยืน (รอรหัส)
  1. กิจกรรม : ครูผู้ทรงคุณค่าแห่งแผนดิน (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
1.1  ค่าจ้างครูผู้ทรงคุณค่า (งวดที่ 1) (ง 241/ว5029 ลว.23 พย.63 ครั้งที่ 78 ลว. 23  พ.ย. 2563) กลุ่มบริหารบุคคล  425,000.00  0.00  0.00  0.00  425,000.00 0.00
1.2  ค่าพาหนะรับ - ส่ง นักเรียน ภาคเรียนที่ 1/2563 ครั้งที่ 3 (ง 241/ว17 ลว 2 ก.พ. 64 ครั้งที่ 3 ลว. 2  ก.พ. 2564) งบโรงเรียน  559,350.00  0.00  0.00  0.00  559,350.00 0.00
1.3  ค่าพาหนะรับ - ส่งนักเรียน ภาคารเรียนที่ 2/2564 ครั้งที่ 1 (40 วัน) (ง 241/ว82 ครั้งที่ 1 ลว. 23  มี.ค. 2564) งบโรงเรียน  745,800.00  0.00  0.00  0.00  745,800.00 0.00
1.4  การบริหารจัดการ ร.ร.ขนาดเล็ก (ค่าบริหารจัดการรถรับส่งนักเรียน ภาคเรียนที่ 2/2563) (ง 241/ว82 ครั้งที่ 1 ลว. 23  มี.ค. 2564) งบโรงเรียน  450,000.00  0.00  0.00  0.00  450,000.00 0.00
- รวม  2,180,150.00  0.00 0.00 0.00 2,180,150.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการเสริมสร้างระเบียบวินัยคุณธรรมและจริยธรรมและคุณลักษณะอันพึงประสงค์ (รอรหัส)
  2. กิจกรรม : หลักส่งเสริมกิจกรรมนักเรียนเพื่อเสริมสร้างคุณธรรมจริยธรรม และลักษณะที่พึงประสงค์ (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
2.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการส่งเสริมทักษะพื้นฐานด้านสุขภาพ พลานามัย ปีงบประมาณ 2564(โรงเรียนริมใต้) (ง 241/ว153 ครั้งที่ 1 ลว. 24  มี.ค. 2564) งบโรงเรียน  20,000.00  0.00  0.00  0.00  20,000.00 0.00
- รวม  20,000.00  0.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00  -
  แผนงาน : ยุทธศาสตร์เพื่อสนับสนุนด้านการพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทรัพยากรมนุษย์ (รอรหัส)
  โครงการพัฒนาหลักสูตรกระบวนการเรียนการสอน การวัดและประเมินผล (2000435031700004)
  3. กิจกรรม : การยกระดับผลการทดสอบทางการศึกษาระดับชาติที่สอดคล้องกับบริบทพื้นที่  (รอรหัส)
ที่ รายการ กลุ่ม/โรงเรียน ได้รับจัดสรร ผูกพัน เบิกจ่ายผูกพัน เบิกจ่าย คงเหลือ ร้อยละ ดู
3.1  ค่าใช้จ่ายดำเนินงานโครงการการยกระดับผลการทดสอบฯ (คชจ.ในการเข้าร่วมประชุม)  (ง 241/ว4906 ลว.13 พย.63 ครั้งที่ 59 ลว. 13  พ.ย. 2563) กลุ่มนิเทศฯ  4,980.00  0.00  0.00  4,980.00  0.00 100.00
- รวม  4,980.00  0.00 0.00 4,980.00 0.00 100.00  -
- รวมงบประมาณทั้งหมด  2,205,130.00  0.00 0.00 4,980.00 2,200,150.00 0.23  -

ระบบติดตามตรวจสอบงบประมาณด้วยตนเอง (BRSS V.2.1)
Copyright @ 2018 T&T All rights reserved